3ds max 2017 – video những tính năng mới

3ds Max 2017 New Features video

Những tính năng mới:

-Animation productivity (được nâng cao)
-Get a powerful preset system, including bevel and animation presets
-Text and shape map
-Autodesk Raytracer Renderer (ART)
-Fast form hard surfaces
-UV mapping (được nâng cao)
-Object tool (được nâng cao)
-Text tool (được nâng cao)
-Geodesic Voxel and Heatmap skinning
-Max Creation Graph animation controllers
Để hiển thị đầy đủ các tính năng mới của 3ds Max 2017 click vào đây >> here

3ds Max 2017 có gì mới?
Eddie Perlberg, Product Manager của 3ds Max, nói về những tính năng mới của 3ds Max 2017 để giúp chúng ta làm việc sáng tạo và hiệu quả hơn với 3d max 2017.

3ds Max 2017 – UV Mapping Updates

3ds Max 2017 – Raytracer Renderer

 

Nguồn: http://www.cgrecord.net/

tag: học 3d max , học vray ,học họa viên kiến trúc

10:53 19/04/2016