Corona render 1.7 full

Pass: hoc3dsumo.edu.vn

Version: 3ds max 2012-2018

Size: 140mb

Cách Crack:

  1. Vào Control panel gỡ bỏ Corona render
  2. Xóa file Corona_Release.dll trong thư mục C:\Program Files\Autodesk\3ds Max xxx
  3. Xóa Folder Corona trong thư mục C:\Program Files
  4. Cài bản Corona 1.7
  5. Copy file Corona_Release.dll vào thư mục cài đặt 3dmax C:\Program Files\Autodesk\3ds Max xxx
  6. Copy 2 file CoronaImage.exe và CoronaImageCmd.exe vào thư mục C:\Program Files\Corona
  7. Copy file token-3dsmax.txt (download bên dưới) vào thư mục C:\Users\XXX\AppData\Local\CoronaRenderer
  8. Chạy file Write_token-3dsmax.bat (run admin)
  9. Mở 3dmax và check F10 -> System-> About (01-01-2018) là thành công. Chúc may mắn

Down file Cài + crack

Down file token-3dsmax.txt

Using Cracked softwear is Thief

11:19 07/11/2017