Corona render 2.0 full crack

 

Version: 3ds max 2013-2019

Hạn dùng: 19/02/2019

Pass giải nén(nếu có): www.hoc3dsumo.edu.vn

 

Cách dùng:

  1. Giải nén, Run fullspeed.exe/legacy.exe
  2. Copy Corona_Release.dll vào thư mục cài 3ds max
  3. Copy token-3dsmax.txt vào %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer ( C:\Users\%UserName%\AppData\Local\CoronaRenderer)
  4. Good luck

Using Cracked softwear is Thief

15:16 28/11/2018